من برنامه ریزیه حجمی زمانی(طبق بودجه قلم Ú†ÛŒ ) انجام میدم Ùˆ تست پوششیم کار میکنم هرشبم از خودم Ú©ÙˆÛ�… Read More